Global förändring - Hållbar värld

Detta är linjen för dig som vill förändra världen, som känner att det som sker idag inte håller, men ändå tror på vår gemensamma förmåga och kraft att göra positiv skillnad. Se detaljerat innehåll längre ner:

Nu erbjuder vi dessutom kursen i flera versioner, så den skall kunna blir absolut rätt för just dig.

Global förändring – hållbar värld är namnet på den 1-åriga grundkursen och består av två delkurser som hänger ihop och kompletterar varandra. Du kan välja att starta på vårterminen eller höstterminen. 

Hösttermin - Hållbarhet och omställning

Vårtermin - Möt Indien

Det finns alltså flera möjligheter för dig. Du kan läsa bara en delkurs en termin eller ett helt läsår, 38 veckor. Det är nu också möjligt att bygga på grundkursen med kursen ”Arbeta med förändring” där du lär genom mer självständigt arbete i projektform med lärarhandledning under 1-2 terminer. Du kan också kombinera t.ex. Hållbarhet och omställning på hösten och sedan fortsätta med Arbeta med förändring på våren alternativt Möt Indien på våren och Arbeta med förändring på hösten.

Huvudansvarig lärare är Anders Ohlsson

Kursens innehåll står på tre ben...

...och utgår från att världens resurser är orättvist fördelade, att utvecklingen inte är hållbar och hur vi kan påverka utvecklingen i en positiv riktning genom ideellt engagemang genom demokratiska organisationer och yrkesliv. Vi på Albins folkhögskola är övertygade om att vi kan förbättra världen tillsammans men vi behöver bli fler som gör saker för att detta ska bli verklighet. Situationen i världen går i en alarmerande riktning och det börjar bli bråttom. Hjälp oss samla människor som vill ha det på ett annat sätt. Vi kan under ett helt läsår tillsammans lära oss mer och göra saker för att skaffa erfarenheter av förändringsarbete. Att arbeta med förändring i ett internationellt sammanhang är mycket meriterande oavsett vad du tänker arbeta med i framtiden.

De tre benen är:

1. Vad är hållbar utveckling?

Vi studerar alla tre aspekterna; ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Dvs miljöfrågor, klimatförändringar, planetens gränser, ekologiskt fotavtryck, ekonomisk kris, skuldkrisen, fattigdom, mänskliga rättigheter och rättvist miljöutrymme. Vi går igenom svårigheter men fastnar inte i detta utan går vidare och tittar på och arbetar med lösningar istället.

2. Globaliseringens effekter

Vad innebär det att vi bara har en jord att leva på? Kan världshandeln lösa fördelningen av resurserna? Varför flyttar många jobb till Kina och Indien idag? Hur kommer begreppet ekologiskt fotavtryck och rättvist miljöutrymme in i de globala frågorna?

3. Hur kan vi förändra utvecklingen med praktiska metoder?

Vi träffar människor som arbetar med olika lösningar. Möten med andra människor är mycket viktigt för oss inom folkbildningen. Därför reser vi till Indien och Bangladesh på vårterminen och en kortare resa till en s.k. Transition Town i England, förmodligen blir det Bristol. Vi tar del av deras metoder och interagerar och lär oss med dem. Hemma i Sverige tränar vi på stadsodling, permakultur, rättvis handel, rättvis ekonomi, internationellt utvecklingssamarbete (bistånd), jämlikhet och delaktighet, informationsspridning och mobilisering, internationellt fackligt arbete och mycket mera.

Hållbarhet och omställning - hösttermin

Detta är för dig som är speciellt intresserad av hållbar utveckling med inriktning mot de mer gröna frågorna, så som förståelse av läget i världen. T.ex. klimatförändringar, planetens gränser men tittar också på lösningar som permakultur, stadsodling och omställningsrörelsen. Inriktningen är på en termin – går enbart på hösten. Kursen läses tillsammans med de som går ”Global förändring – hållbar värld” (1 läsår) och innehåller en kortare resa till Storbritannien (Bristol) med besök hos Transition Town rörelser.

Känner du under terminens gång att du skulle vilja läsa vidare under våren på kursen ”Möt Indien” och följa med på långresan till Indien och Bangladesh alternativt påbyggnadskursen ”Arbeta med förändring” där du kan fortsätta arbeta i projektform med omställning, som volontär eller med dokumentärt berättande.

Nya globalare möter gamla
Nya globalare möter gamla

Möt Indien

Här får du möjlighet att stifta bekantskap med bla den Indiska kulturen och människornas kamp för justa villkor. Vi besöker lokala organisationer som arbetar med hållbar utveckling och omställning. Detta är för dig som vill förstå livsvillkoren i ett s.k. utvecklingsland och globaliseringens effekter i t.ex. jordbruk och textilindustrin. Det är mycket fokus på frågor som fattigdomsbekämpning, kvinnor- och barns rättigheter, internationellt utvecklingssamarbete(bistånd), hållbarhet. För dig som vill ha internationella erfarenheter och av att arbeta i utmanande miljöer med marginaliserade människor i ett förändrande klimat. Dessa erfarenheter är mycket meriterande för senare arbetsliv. Våra samarbetsorganisationer arrangerar program som innehåller vistelse på landet, möten med deras målgrupper, möte med forskare och studiebesök i intressanta lokala projekt men också kulturella upplevelser i tempel och intressanta biotoper som mangroveskog och i avlägsna byar i Himalayas berg. Programmet utformas dels gemensamt i stor grupp med lärare och dels i mindre grupper om 2-3 deltagare som gör fältstudier på egen hand med handledning. Efterarbete till fältstudierna görs i form av dokumentärt berättande, dvs. som film och media.

Inriktningen är på en termin och går bara på våren, då den läses tillsammans med de som går ”Global förändring – hållbar värld” (1 läsår).

Känner du under terminens gång att du skulle vilja läsa vidare under hösten och få mer insikt om de gröna hållbarhetsfrågorna så som planetens gränser, permakultur, stadsodling och omställningsrörelsen – så har du i mån av plats förtur.

Arbeta med förändring - påbyggnad 1-2 terminer

Om du har gått grundkursen ”Global förändring – hållbar värld” (1 läsår) eller har motsvarande bakgrund/erfarenheter kan du välja en påbyggnadskurs där du lär genom att tillämpa insikterna och arbeta fokuserat inom ett område eller på en plats,. Du arbetar nära grundkursen men mer självständigt och med lärarhandledning t.ex.

  • Arbeta med omställning i din stad, en termin eller helt läsår
  • Vara volontär i Indien eller Bangladesh, Nepal endast vårtermin
  • Göra en film, arbeta med media, skriva artiklar eller berättelser, dvs dokumentärt berättande
  • Arbeta med ett eget projekt genom en förening/folkrörelse

 

Kursinnehåll

1. Resor

Två månader i Indien och ett annat land i Sydasien (Bangladesh. Nepal eller Sri Lanka) under vårterminen Kortare resa till en Transition Town i Storbritannien under höstterminen.

Reseförberedelser som vaccinering, försäkring bokning av biljetter, säkerhet. packlistor, program.

Länderkunskap och kulturmöten 

2. Ekologi och miljö

Temaveckor med stadsodling och gröna tak och tre lägerdagar på Holma Gård med permakultur, skogsträdgårdar och agroforestry.

Planetens gränser - en genomgång av de nio gränser eller trösklar som mänskligheten inte kan överträda enligt forskargruppen ledd av Johan Rockström.

Peak-oil och peak-everything. Vad innebär det för oss?

FN´s nya Sustainable Development Goals (2030-agendan).

Agenda 21 och Sveriges miljömålsarbete

Det saknade miljömålet - om miljöbelastningen av våra importerade varor

Ekologiskt fotavtryck, ekologi och ekosystemtjänster, grön ekonomi och om att sätta pris på dessa tjänster.

Omställning Sverige - en ny folkrörelse? Hur kan vi arbeta med omställning? Den svenska versionen av Transition Town movement inspirerat av Rob Hopkins m.fl. 

3. Sociala frågor

FN´s Sustainable Development Goals (2030-agendan)

Om FN:s deklaration om de Mänskliga Rättigheterna. Barnkonventionen. MR i Indien.

Jämlikhetens betydelse

Rättvis handel

Folkrörelsernas betydelse för utveckling. Fackligt arbete.

Internationellt utvecklingsarbete (bistånd). Biståndets idéhistoria.

Anti-rasism

4. Ekonomi och globalisering

Om globaliseringens effekter – TTIP, WTO, Världsbanken, IMF m.m.

Läget i världen - rapporter från UNDP

Gapminder - Hans Rosling

Alternativa ekonomiska idéer - räntefri ekonomi, mikrokrediter, lokala valutor

Tim Jackson, Peter Victor, Bernard Lietaer, Amartya Sen, Jeffrey Sachs, Joseph Stiglitz, Elinor Ostrom, Herman Daly 

5. Praktiska metoder

Bilda och driva förening

Omställningsarbete

Dokumentärt berättande  

Utveckla föreningar/organisationer

Projektarbete

Opinionsbildning    

6. Efterarbete till resan (välj något alternativ)

Dokumentärt berättande, film/media

Hålla föreläsningar i skolor, föreningar m.m.

Skriva artiklar/uppsats

Annan form

Vi tillämpar deltagardemokratiska metoder och du kan vara med och påverka innehåll och arbetsformer under året. Folkhögskolan är en fri skolform och din egen motivation är det viktigaste för att ditt år tillsammans med andra kursdeltagare och lärare blir så bra som du vill.  Välkommen till Global förändring – hållbar värld på Albins folkhögskola!

Distanskurs: Planetens gränser och omställning

Planetens gränser och omställning

Många av oss vill gå från ord till handling och bli planetskötare, dvs lära känna vår planets gränser och hur vi ställer om till ett hållbart och gott liv.  Det handlar om miljö och klimat men också hur social och ekonomisk hållbarhet hänger ihop med dessa frågor och är en del av lösningen. Den här kursen är till för dig som vill veta mer om planetens gränser, grön omställning och hur du kan bli en planetskötare.

Johan Rockström, professor i miljövetenskap, pratade om klimatet som vår tids ödesfråga och varnade för konsekvenserna om vi inte tar den på allvar. I programmet  ”Sommar” och senare i ”Vinter” uppmanade han oss alla att bli planetskötare. Ett program om miljöfrågor och planetens gränser som blev årets mest delade ”Sommar” i P1, uppger Sveriges Radio när säsongen avslutats, med över 39.000 delningar i sociala medier.  Vi tar hans och många andra miljöforskares uppmaning på allvar och utgår från det budskapet i kursen.

Vi på Albins folkhögskola ser också omställning till ett hållbart samhälle som nödvändigt, dvs utan fossila bränslen och som inte ökar mängden växthusgaser och allra helst minskar dem i atmosfären. Hur kan vi öka delaktighet och inflytande i en sådan samhällsutveckling? Vad får det för konsekvenser socialt och ekonomiskt? Kursen är inspirerad av omställningsrörelsen som växer starkt över hela världen nu. Den fick sitt namn efter Transition Town Movement i sydvästra Storbritannien där den startade 2006.

Vi tar också upp de 17 globala hållbarhetsmålen som världens ledare skrev under i september 2015 i New York på FNs toppmöte. Vi tittar också på vad världens ledare kom överens om på klimatmötet i december samma år i Paris.

Vi på Albins folkhögskola vet att när vi får kunskap och verktyg för förändring kan vi ändra vår framtid så att vi själva får makt över vår välfärd och att framtida generationer och människor i andra delar av världen också kan ha ett gott liv. Lyckas vi med detta blir vår framtid den bästa av världar som någonsin funnits.

FN´s Genralsekreterare Ban Ki-Moon sade att ”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna”. Det vill vi lära och göra under en termin tillsammans med dig och många andra.

Om kursen

Kursen är en termin, på distans och på halvfart (50%) och är CSN-berättigad. 20 timmar/vecka förväntas du lägga ned. Höstlov v. 44. Vi kommer att ha fyra obligatoriska 2-dagars träffar (lör-sön) i Landskrona under terminen. Det krävs kontinuerlig och regelbunden aktivitet via nätet och vi ser gärna att du är aktiv med omställningsarbete under kursen. Du måste alltså ha tillgång till dator med internet för att genomföra kursen. Det kommer att finnas digitala ”klassrum” med forum för diskussioner och redovisning av arbeten. Litteratur och digital plattform meddelas senare.

Terminsavgift: 300 kr Tid: 18 augusti 2016 – 17 december 2016.

Kostnader

Skolan tar ut en terminsavgift för dig som deltagarna på linjen på 650 kr, för att samordna/täcka delar av kostnaden för studiebesök, resor i samband med studiebesök, elevförsäkring, en gemensam frukost/månad, telefon i samband med studier etc.

Praktisk information

Den åtta veckor långa resan till Indien/Bangladesh betalar deltagaren själv. Det går att ansöka om merkostnadslån för delar av kostnaden hos CSN. Till detta tillkommer utgifter för anskaffande av pass, visum samt vaccinationer, ca 3.000 kr. Denna summa variera från person till person beroende på hur mycket du behöver vaccinera dig. Utöver detta kommer du att ha kostnader för mat, inrikes resor samt boende, men allt detta är mycket billigare än hemma i Sverige.

Litteratur vi använder under höstterminen:

Omställningens tid: tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid av Björn Forsberg, 2012

Jämlikhetsanden av Richard Wilkinson & Kate Pickett, 2011

Global respekt: grundkurs i globalisering och mänskliga rättigheter av Anna-Lena Lodenius, Mats Wingborg, 2013 

Litteratur under vårterminen:

Indien – elefanten som började dansa av Per J Andersson, 2007

Innan floden tar oss av Helena Thorfinn, 2012

 

 

Film av Sara Landqvist, tidigare kursdeltagare. Om kvinnligt frigörelse och demokratiarbete i norra Indien i samarbete med Himad.

Vy över Padma/Ganges. Berättelse om Thanapara Swallovs "Hjälp- och utvecklingscenters" verksamhet i Bangladesh. Även denna film av Sara Landqvist, tidigare kursdeltagare.